top of page

About Us

ENGLISH:
Our program goal, in the lower Fairfield and Westchester County, is to preserve and teach Albanian language, heritage and history, including activities such as traditional folk dance, vocal coaching, sports and more.  Classes meet every Saturday and are taught and managed by US certified teachers, instructors and award winning performers.  AYC is a not-for-profit organization with 501(c)3 Tax Exemption.
We are always looking for volunteers and donors.  We provide the children free lunch and ideally would like to support children who cannot attend our program otherwise.


ALBANIAN:

Qëllimi i programit tonë, në Qarkun e Ulët të Fairfield dhe Westchester, është që të ruajmë dhe t'ju mësojmë brezit të ardhshëm gjuhën, historinë dhe kulturën shqiptare, duke i përfshirë në aktivitete si valle tradicionale, stërvitje vokale, sport dhe shumë më shumë. Klasat zhvillohen çdo të shtunë, si dhe mësohen dhe menaxhohen nga mësuesit, instruktorët dhe fituesit me çmime të certifikuara nga SHBA. AYC është një program jofitimprurës dhe e kategorizuar nën 501 (c) 3.

Jemi gjithmonë në kërkim të vullnetarëve dhe dhuruesve. Ne u sigurojmë fëmijëve drekën falas, dhe, në mënyrë ideale, dëshirojmë të mbështesim fëmijët që nuk mund të marrin pjesë në programin tonë për arsye të ndryshe.

IMPS(38of166).JPG
IMG_3747 (1).HEIC

Our Mission

ENGLISH:

Our mission is to preserve our heritage by teaching Albanian language, history and culture to young Albanian-Americans in taking a fun and enriching approach starting from ages 5 to 18.  Our experienced, caring and culturally diverse staff bring different cultural exposures for all students.  In addition to learning and strengthening Albanian language, students also learn valuable lessons obtained through hands-on-experience; they learn to become team players and part of the community through various sports, folk dancing, cooking as well as exposure to mentors and successful guest speakers.  We also offer a Math & Physics Homework Club in conjunction with other activities such as swimming.

ALBANIAN: 

Misioni ynë është që të ruajmë trashëgiminë tonë duke u mësuar Shqiptaro-Amerikanëve të rinj gjuhën shqipe, historinë dhe kulturën duke aplikuar metoda argëtuese dhe pasuruese për moshat 5 deri në 18 vjeç. Stafi ynë me përvojë, kujdesës dhe kulturor i ekspozon të gjithë nxënësit me dije dhe përvoja të ndryshme kulturore. Përveç mësimit dhe forcimit të gjuhës shqipe, nxënësit gjithashtu marrin mësime të vlefshme të përfituara nëpërmjet përvojës praktike; ata mësojnë të bëhen lojtarë të ekipit dhe pjesë të komunitetit përmes sporteve të ndryshme, valleve popullore, gatimit, si dhe ekspozimit ndaj mentorëve dhe oratorëve të ftuar të suksesshëm. Ne gjithashtu ofrojmë një Klub Matematik & Fizikë  së bashku me aktivitete të tjera të tilla si noti.

bottom of page